Tweede kamerlid Caroline van de Plas (BBB)

De ideale oplossing voor benutting/reductie van stikstofuitstoot, CO2, broeikasgassen en voorkom nitraatuitspoeling. Leg hiermee CO2 vast in de bodem!

De focus voor het voorkomen van een vervuilende stikstofreactie binnen het veehouderijbedrijf, ligt op drie momenten: in de stal, bij de opslag, en op het land.

Zorg ervoor dat de mest en urine niet bij elkaar komen! Dit voorkomt namelijk de stikstofreactie.

1: In de stal zelf 

De CAVMI Stalbenutter zorgt er middels een speciale dichte vloer en een speciale mestrobot of mestschuif voor, dat mest en urine gescheiden wordt opgevangen en bewaard.

Een slimme technologie zorgt er onder andere voor dat kleimineralen of zeeschelpenkalk vermengd wordt met drijfmest. Dat resulteert in gebonden stikstof dat niet meer uitspoelt in de bodem én niet vervluchtigt in de lucht. De inmiddels beruchte stikstofuitstoot wordt hiermee opgelost.

2: Bij de opslag van drijfmest 

Bij het gebruik van een dichte mestopslag en dichte roostervloer, kan er ook geen stikstof- en ammoniakuitstoot plaatsvinden.

Verder is er geen ruimte voor methaangas, ammoniakuitstoot en andere giftige gassen (broeikasgassen) om zich te verspreiden in het milieu. Zo pak je het stikstofprobleem in de agrarische sector bij de bron aan!

3: Bij het uitrijden van drijfmest op het land

Zorg dat de drijfmest (stikstof) beter wordt opgenomen (benut) door het grasland!                           

Dit voorkomt het verspillen van meststoffen. Als alle mineralen (zoals stikstof) uit mest worden benut voor de groei van het gewas, spoelen deze meststoffen niet als nitraat en fosfaat (stikstof) uit naar sloten en diepere grondlagen (resultaat: schoner grondwater) en vervluchtigen ze niet als stikstof/ammoniak in de lucht.

Tegelijkertijd wordt kunstmest dan als extra meststof overbodig. Een grote winst! Dit zorgt voor een enorme CO2-reductie, hierdoor kan het gewas juist CO2 vastleggen in plaats van CO2 uitstoten! Bovendien gaat 8% van de aardgaswinning op aan de productie van kunstmest, deze kostbare fossiele brandstof kan dan elders besteed worden. De urine kan hoogstwaarschijnlijk als kunstmestvervanger worden ingezet, hierdoor ontstaat er 40% meer bemesting uit eigen dierlijke drijfmest. Overigens is voor deze aanpak veel draagvlak gebleken.

De CAVMI Drijfmestbenutter en de CAVMI CO2-mestinjecteur zorgen ervoor dat stikstof en mineralen uit rundveedrijfmest in de humuslaag blijven zitten. Hierdoor neemt het gewas deze stoffen (stikstof) veel beter op en worden ze juist benut. Zo pak je gelijk ook de nitraatvervuiling van de bemesting aan.

Tweede kamerlid Thom van Campen (VVD)

Draagvlak voor het onderwerp

”Terwijl de prijs voor milieuvervuilende kunstmest tot astronomische hoogte stijgt, zijn boeren verplicht om rijke, dierlijke mest betaald af te laten voeren. Een belachelijke situatie. Het wordt tijd dat Brussel wakker wordt en regeltjes baseert op de landbouwpraktijk.” (van Campen, Facebook, 2022)

Video: Uitleg over de werking van de drijfmest- en stalbenutter

In deze video licht Antoon van Mullekom de werking van zowel de drijfmestbenutter als de stalbenutter toe. Vervolgens wordt er uitgelegd hoe dit uitstoot voorkomt en welke voordelen hier nog meer aan verbonden zijn. Veel kijkplezier!

Hoe kan de agrarische sector zijn bijdrage leveren aan een forse reductie van de CO2- en stikstofuitstoot?

Zorg dat rundveedrijfmest beter wordt opgenomen door het grasland!                            Dit voorkomt het verspillen van meststoffen. Hierdoor spoelen deze
meststoffen niet als nitraat en fosfaat uit naar sloten en diepere grondlagen en
vervluchtigen ze niet als stikstof/ammoniak in de lucht.

Tegelijkertijd wordt kunstmest dan als extra meststof overbodig. Een grote
winst! Dit zorgt voor een enorme CO2-reductie.
Sterker nog, als we het opnamesysteem van gewassen herstellen, wordt het
gewas gezonder en wordt er juist CO2 in grasland vastgelegd in plaats van er
CO2 vrijkomt!

Bovenstaande past perfect in de Kringlooplandbouw zoals demissionair
landbouwminister Carola Schouten die voor ogen heeft.

Twee innovatieve oplossingen zorgen voor een betere opname van rundveedrijfmest door grasland:

De CAVMI Drijfmestbenutter en de CAVMI CO2-mestinjecteur

Deze uitvindingen van Cavmi Innovaties zorgen ervoor dat stikstof en
mineralen uit rundveedrijfmest in de humuslaag blijven zitten. Hierdoor kan
het gewas deze stoffen beter opnemen met als resultaat:

* Geen vervluchtiging van stikstof/ammoniak en geen uitspoeling van nitraat
Resultaat: schonere lucht en schoner drinkwater.                                                                     * Een betere groei van het grasland                                                                                             * Extra CO2-vastlegging                                                                                                                 * Het zeer vervuilende kunstmest wordt overbodig. Dit bespaart enorm veel
CO2-uitstoot. Bovendien bespaart het veehouders hoge kosten voor de
aanschaf van kunstmest.

Verschil in duurzaamheid tussen Rundveedrijfmest m.b.v. CAVMI drijfmestbenutter <-> Kunstmest

Kunstmest wordt tegenwoordig nog alom gebruikt in de agrarische sector. Een groot probleem, want de productie en het gebruik van kunstmest zorgt voor enorm veel CO2-uitstoot.

De maatschappij is zich hier nog onvoldoende van bewust.

Drijfmest geniet de voorkeur boven kunstmest.

Drijfmest legt meer CO2 vast en dit gebeurt niet bij het gebruik van
kunstmest. Sterker nog: het produceren van kunstmest zorgt juist voor veel
CO2-uitstoot!

CAVMI Drijfmestbenutter & de voordelen

De drijfmestbenutter is een voorsnijmolen, turbovuller en menger in 1.
Het is een box die op de opening van de mesttank wordt bevestigd.

Tijdens het oppompen van de rundveedrijfmest uit de mestkelder of het
mestbassin naar de mesttank komt deze drijfmest eerst door de
drijfmestbenutter heen. Deze apparaat mengt ongeveer 20% water en lucht
door de drijfmest. Dit mengsel van drijfmest, water en lucht gaat uiteindelijk
de mesttank in en wordt geïnjecteerd in het grasland. Door rundveedrijfmest
te mengen met water en lucht worden de mineralen uit de drijfmest beter
benut door het gras. Dit zorgt voor een hogere gewasopbrengst

CAVMI CO2-mestinjecteur

Wat is het verschil met een gangbare mestinjecteur?

De CO2-mestinjecteur zorgt voor een betere opname van de mineralen, als
extra ‘stimulans’ naast de drijfmestbenutter.

Ook zorgt de CO2-mestinjecteur voor minder bodembeschadiging!
Daardoor blijft de conditie van de grasmat beter en kan deze ook meer
mineralen opnemen. Doordat er minder bodembeschadiging zich voordoet heb je ook minder  onkruid.

Afbeelding in ontwikkeling

CAVMI Stalbenutter

In de meeste koeienstallen worden de mest en urine gezamenlijk opgevangen.
Dat is de makkelijkste manier: deze drijfmest kun je eenvoudig in één ruimte
bewaren en het is goed weg te pompen. Maar dit mengsel van poep en urine is ook erg vervuilend: er vormt zich op deze wijze veel methaangas, ammoniak
en andere giftige gassen.                                                                                                 

Hiervoor heeft CAVMI Innovaties de CAVMI Stalbenutter ontwikkeld. De CAVMI
Stalbenutter zorgt ervoor dat de mest en urine gescheiden wordt opgevangen
en bewaard.
Door de urine en de mest gescheiden op te vangen in de stal en gescheiden te
bewaren in de mestkelder neemt de methaangas- en ammoniakuitstoot
drastisch af. Zo pak je het stikstofprobleem in de agrarische sector bij de bron
aan!

Aanpak mestprobleem/stikstofprobleem

Tot nu toe zochten politici in Den Haag en Brussel de oplossing van het
mestprobleem (stikstofprobleem) enkel in het terugdringen van het
mestoverschot. Volgens de Europese Commissie is er een mestoverschot van
25%.

Focus op schonere mest in plaats van op mestoverschot                                                      Bij Cavmi Innovaties zijn we ervan overtuigd dat deze focus op het
mestoverschot een onjuiste benadering is van het mestprobleem. We moeten
juist naar een duurzaam beleid.

Als je namelijk zorgt voor de juiste condities voor het gewas, zodat het zo
optimaal mogelijk kan groeien, vindt er geen uitspoeling van nitraat en
vervluchtiging van stikstof/ammoniak plaats. Dan benut het gewas alle
meststoffen. Sterker nog, door een betere groei legt het gewas meer CO2 vast.

Klimaatakkoord

Het idee achter de CAVMI Drijfmestbenutter en de CO2-mestinjecteur is
ingediend bij Pieter van Geel en het is opgenomen in het Klimaatakkoord!

In totaal levert dit idee maar liefst 2 megaton CO2-reductie op, doordat het
zeer vervuilende kunstmest wordt vervangen door drijfmest.

Contact

Locatie

Diepvoorde 1829

6605 EV Wijchen

Contact

Telefoon : 024 645 1117

Mobiel: 06 20 44 72 77

Email : a.mullekom1@chello.nl

Translate »