Zorgen innovatieve oplossingen uit Wijchen voor een
doorbraak in het mest- en stikstofprobleem?

Wijchen- Op 15 September a.s. vindt het commissiedebat Mestbeleid plaats in de Tweede Kamer. Een belangrijk debat. De landbouw en veeteelt staan de komende jaren nl voor een enorme uitdaging: de hoge CO2- en stikstofuitstoot in deze sector moet fors gereduceerd worden. “Maar met de huidige visie en aanpak van het mest- en stikstofprobleem blijf je dezelfde problemen creëren”, aldus Antoon van Mullekom van CAVMI Innovaties. “Decennialang wees de politiek naar het mestoverschot als grote veroorzaker van het mestprobleem. Ten onrechte. Mijn dringende advies: focus niet langer op ‘minder mest’, maar op ‘schonere mest’. Schonere mest is mest die goed door het gewas wordt opgenomen. Dat is technisch heel goed mogelijk.”


Huidige aanpak mest-/stikstofprobleem
Tot nu toe zochten politici in Den Haag en Brussel de oplossing van het mestprobleem (stikstofprobleem) enkel in het terugdringen van het zgn. mestoverschot. Volgens de Europese Commissie is er een mestoverschot van 25%. Maar het probleem zit hem juist in die andere 75% bemesting. De wijze van bemesting moet echt duurzamer. Dáár zou het hele kabinetsbeleid op gericht moeten zijn, in plaats van te blijven focussen op het terugdringen van het mestoverschot. Doordat de stikstof uit de mest niet goed wordt opgenomen door het gewas, is het opbrengen van drijfmest op het land nu nog erg vervuilend. De stoffen uit de drijfmest spoelen uit naar de sloten en diepere grondlagen (nitraat) en komen in de lucht terecht (stikstof/nitraat). De gebrekkige opname van meststoffen door het gewas is niet alleen erg vervuilend: er ontstaat zo ook een tekort aan meststoffen in de bodem. Dit tekort wordt nu aangevuld met het zeer vervuilende kunstmest. Een dubbele belasting voor het milieu dus. Terwijl dat helemaal niet nodig is.

Als de wijze van opbrengen van de huidige 75% mest niet langer vervuilend is, dan is kunstmest (wat zeer belastend is voor het milieu) ook niet langer nodig. In plaats van kunstmest wordt dan nl. de 25% ‘mestoverschot’ gebruikt om voldoende meststoffen op het land te brengen. Daarmee is het probleem van mestoverschot opgelost.

Innovatieve oplossingen voor aanpak vervuiling drijfmest: CAVMI Drijfmestbenutter en CAVMI CO2-mestinjecteur Deze uitvindingen van Cavmi Innovaties zorgen ervoor dat stikstof en mineralen uit rundveedrijfmest in de humuslaag blijven zitten. Hierdoor kan het gewas deze stoffen beter opnemen. Doordat alle mineralen worden opgenomen door het gewas verdwijnen deze meststoffen niet langer meer in het milieu. De vervuiling door meststoffen wordt zo een halt toegeroepen.

CAVMI Stalbenutter
In de meeste koeienstallen worden de mest en urine gezamenlijk opgevangen. Dat is de makkelijkste manier. Maar dit mengsel van poep en urine is erg vervuilend: er vormt zich op deze wijze veel methaangas, ammoniak en andere giftige gassen. De CAVMI Stalbenutter zorgt ervoor dat de mest en urine gescheiden wordt opgevangen en bewaard. Hierdoor neemt de methaangas-, ammoniak- en stikstofuitstoot drastisch af. Zo pak je het stikstofprobleem in de agrarische sector bij de bron aan!


Kijk voor aanvullende info op antoonvanmullekom.nl.


Noot redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antoon van Mullekom, CAVMI
Telefoon: 06 2044 7277 | Email: a.mullekom1@chello.nl | antoonvanmullekom.nl

Bijlage:

Twee grote problemen die nu spelen in de landbouw en veeteelt zijn:

1. De wijze waarop veel veehouders de mest en urine opvangen in de stal en deze drijfmest vervolgens opslaan en op het land brengen, is erg vervuilend voor het milieu.

Bij het uitrijden van de drijfmest wordt de stikstof niet goed door het gewas opgenomen. Daardoor spoelen de stoffen uit de drijfmest uit naar de sloten en diepere grondlagen (nitraat) en komen ze in de lucht terecht (stikstof/nitraat).

2. Het huidige gebruik van kunstmest is niet langer houdbaar!

* De productie en het gebruik van kunstmest zorgt voor zeer veel CO2-uitstoot.

* Het bodemleven verschraalt door het gebruik van kunstmest. Kunstmest verstoort de natuurlijke processen in de bodem: organische stof wordt versneld afgebroken en er wordt geen humus opgebouwd. En dat is desastreus, want humus is de accu van de bodem.

Groot probleem in de landbouw: Productie en gebruik van kunstmest zorgt voor zeer veel CO2-uitstoot.

En dat terwijl het opbrengen van rundveedrijfmest op grasland er door de organische stof juist voor zorgt dat er veel CO2 wordt opgeslágen; maar liefst 1.500 kilogram CO2 extra vastlegging per hectare. In NL komt dat neer op 1,3 megaton CO2 extra vastlegging op grasland per jaar.

Daarentegen kost het productieproces van kunstmest voor grasland 0,7 megaton aan CO2 vervuiling. Ook gaat maar liefst 8% van het Nederlandse aardgas op aan het maken van kunstmest. Dit is vergelijkbaar met 3100 windmolens, die in totaal bijna 1 miljard euro aan subsidie per jaar gaan kosten.

Oplossing: Zorg ervoor dat rundveedrijfmest beter wordt opgenomen door het grasland. Doordat het gras de meststoffen veel beter opneemt, is drijfmest veel schoner voor het milieu: er vindt dan geen vervluchtiging van stikstof/ ammoniak en/ of uitspoeling van nitraat plaats. Daarnaast wordt zo het zeer vervuilende kunstmest als extra meststof overbodig!

Laat een reactie achter

Translate »