Stikstof juist benutten en de stikstofuitstoot reduceren ? Dat kan!

Wijchen- Op 8 Februari a.s. vindt het commissiedebat stikstofproblematiek plaats met Chr.van der Wal in de Tweede Kamer. Een belangrijk debat. De landbouw en veeteelt staan de komende jaren nl voor een enorme uitdaging: de hoge CO2- en stikstofuitstoot in deze sector moet fors gereduceerd worden. “Maar met de huidige visie en aanpak van het mest- en stikstofprobleem blijf je dezelfde problemen creëren”, aldus Antoon van Mullekom van CAVMI Innovaties. “Decennialang wees de politiek naar het mestoverschot als grote veroorzaker van het mestprobleem. Ten onrechte. Mijn dringende advies: focus niet langer op ‘minder mest’, maar op ‘schonere mest’. Schonere mest is mest die goed door het gewas wordt opgenomen. Dat is technisch heel goed mogelijk.”     

De focus voor het voorkomen van een vervuilende stikstofreactie binnen het veehouderijbedrijf, ligt op drie momenten: In de stal, bij de opslag en op het land.

  1. In de stal zelf

Zorg ervoor dat de mest en urine niet bij elkaar komen! Dit voorkomt namelijk de stikstofreactie.

De CAVMI Stalbenutter systeem zorgt er middels een speciale dichte vloer en een speciale mestrobot of mestschuif voor, dat mest en urine gescheiden wordt opgevangen en bewaard.

Een slimme technologie zorgt er onder andere voor dat kleimineralen of zeeschelpenkalk vermengd wordt met drijfmest. Dat resulteert in gebonden stikstof dat niet meer uitspoelt in de bodem én niet vervluchtigt in de lucht. De inmiddels beruchte stikstofuitstoot wordt hiermee opgelost.

2. Bij de opslag van drijfmest.

Bij het gebruik van een lucht dichte mestopslag en dichte roostervloer, kan er ook geen stikstof- en ammoniakuitstoot plaatsvinden.

Verder is er geen ruimte voor methaangas, ammoniakuitstoot en andere giftige gassen (broeikasgassen) om zich te verspreiden in het milieu. Zo pak je het stikstofprobleem in de agrarische sector bij de bron aan!

 3. Bij het uitrijden van drijfmest op het land

Zorg dat de drijfmest (stikstof) beter wordt opgenomen (benut) door het grasland!                           

Dit voorkomt het verspillen van meststoffen. Als alle mineralen (zoals stikstof) uit mest worden benut voor de groei van het gewas, spoelen deze meststoffen niet als nitraat en fosfaat (stikstof) uit naar sloten en diepere grondlagen (resultaat: schoner grondwater) en vervluchtigen ze niet als stikstof/ammoniak in de lucht.

Tegelijkertijd wordt kunstmest dan als extra meststof overbodig. Een grote winst! Dit zorgt voor een enorme CO2-reductie, hierdoor kan het gewas juist CO2 vastleggen in plaats van CO2 uitstoten! Bovendien gaat 8% van de aardgaswinning op aan de productie van kunstmest, deze kostbare fossiele brandstof kan dan elders besteed worden. Overigens is voor deze aanpak veel draagvlak  gebleken.

De CAVMI Drijfmestbenutter  en de CAVMI CO2-mestinjecteur  zorgen ervoor dat stikstof en mineralen uit rundveedrijfmest in de humuslaag blijven zitten. Hierdoor neemt het gewas deze stoffen (stikstof) veel beter op en worden ze juist benut.

Door sturen van dit persbericht gewenst. 

NB: Dit persbericht is ook verstuurd naar de betreffende Tweede Kamerleden.

Noot Redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antoon van Mullekom Innovaties

Tel: 06-20447277 |   www.antoonvanmullekom.nl | Email:a.mullekom1@chello.nl  

Translate »